Actievoorwaarden

Algemeen
 1. Op iedere actie o.i.d. die Gratis Verzekerd online (website of social media) of offline organiseert, al dan niet in samenwerking met adverteerders/sponsors of andere partners, verklaart Gratis Verzekerd deze spelregels en voorwaarden van toepassing, tenzij anders wordt vermeld.
 2. Per actie zal vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de actie kan worden deelgenomen en of aanvullende voorwaarden voor deelname gelden.
 3. Iedere actie loopt onbeperkt tenzij er per actie vermeld is op welke wijze en in welke periode aan de actie kan worden deelgenomen en of aanvullende voorwaarden voor deelname gelden.
 4. Indien er voor bepaalde acties specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op deze regels en voorwaarden.
 5. Gratis Verzekerd laat winnaars van een prijs per e-mail persoonlijk weten dat zij in aanmerking komen voor de ter beschikking gestelde prijs. Na bevestiging, door op de e-mail te reageren, is de bekendmaking van de winnaar(s) definitief. Gratis Verzekerd laat winnaars van een prijs gewonnen op social media via social media, en eventueel ook per e-mail persoonlijk, weten dat zij in aanmerking komen voor de ter beschikking gestelde prijs. Na bevestiging, door per e-mail te reageren, is de bekendmaking van de winnaar(s) definitief.
 6. Indien de winnaar van een prijs niet (tijdig) reageert, stelt Gratis Verzekerd een ultimatum waarbinnen gereageerd dient te worden. Volgt er dan nog geen reactie dan vervalt de prijs en kiest Gratis Verzekerd een nieuwe winnaar.
 7. Er vindt per actie een trekking van de winnaar(s) plaats tenzij bij de actie anders wordt vermeld. Per actie zal worden aangegeven hoeveel prijzen er te winnen zijn of hoeveel deelnemers er kunnen winnen.
 8. Deelnemers die onjuiste of onvolledige NAW-gegevens of andere gevraagde persoonsgegevens inzenden, worden uitgesloten van deelname en komen dus niet in aanmerking voor de beschikbaar gestelde prijs of prijzen.
 9. Deelnemers dienen op het moment van deelname Nederlands ingezetenen en ouder dan 18 jaar te zijn. Gratis Verzekerd mag een deelnemer vragen een geldig identiteitsbewijs te verstrekken teneinde de leeftijd van die deelnemer te verifiëren.
 10. Een prijs is persoonsgebonden, dus niet overdraagbaar aan iemand anders, tenzij Gratis Verzekerd anders beslist. Een verzoek kan dus worden ingediend. Een prijs is niet inwisselbaar, kan niet geruild worden of uitgekeerd in geld.
 11. Indien van toepassing is de adverteerder/sponsor verantwoordelijk voor afhandeling van de prijs.
 12. Gratis Verzekerd is niet verantwoordelijk voor en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade, ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden indien deze gevallen zich, voortvloeiend uit het winnen van de prijs of prijzen of deelname aan de prijsvraag zouden voordoen. Daarnaast is Gratis Verzekerd niet verantwoordelijk voor gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs. Gratis Verzekerd behoudt zich het recht voor een actie vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.
 13. Gratis Verzekerd is niet verantwoordelijk voor en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebreken van PostNL of andere post- of koeriersbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies).
 14. In het geval een prijs aangetekend wordt verstuurd en deze kan op een of andere manier niet aan de prijswinnaar of medebewoner/aanwezige ter plaatse worden overhandigd, dient deze op een later tijdstip door de prijswinnaar te worden afgehaald (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.).
 15. Gratis Verzekerd kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door PostNL of andere post- of koeriersbedrijven is achtergelaten, danwel indien deze notificatie of berichtgeving is verloren of in onaanvaardbare mate is beschadigd.
 16. Door deelname aan een actie verleent de prijswinnaar toestemming aan Gratis Verzekerd om zijn of haar naam, alsmede mogelijke foto’s en/of filmmateriaal van de prijs(uitreiking) voor promotionele doeleinden te gebruiken.
 17. Over de uitslagen van acties kan niet worden gecorrespondeerd.
 18. Gratis Verzekerd kan te allen tijde een deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten sluiten indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze spelregels en voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Gratis Verzekerd en/of derden.
 19. Door deel te nemen aan acties van Gratis Verzekerd aanvaarden deelnemers, en verklaren zij akkoord te gaan met de volledige inhoud van, deze spelregels en voorwaarden.
 20. Gratis Verzekerd behoudt zich het recht voor om (delen) van deze  regels en voorwaarden  te wijzigen zonder aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 21. Begunstiger: Gratis Verzekerd, info@gratisverzekerd.nl
Actie 100e klant gratis verzekerd
 1. De gratis verzekeringen gelden voor de verzekeringen op het moment van afsluiten, als nieuwe (100e) klant.
 2. Verzekeringen die later worden afgesloten zijn niet gratis, evenmin als de hiervan op toepassing zijnde dienstverlening van Gratis Verzekerd. Op het laatste worden wel de per polis abonnementskosten in mindering gebracht. Ter illustratie: indien er 4 verzekeringen zijn afgesloten en er later nog 2 verzekeringen worden afgesloten wordt er in geval van een abonnementstarief slechts 1 polis in rekening gebracht (maximaal 5, waarvan 4 gratis).
Actie Laagste-Prijs-Garantie
 1. De Laagste-Prijs-Garantie geldt alleen voor een volledig schadeverzekeringspakket met daarin minimaal dezelfde verzekeringen als uw huidige schadeverzekeringen.
 2. Wij garanderen dat het tarief van uw nieuwe pakket lager is dan uw huidige tarief. Onder tarief worden alle maandelijkse kosten verstaan zoals de verzekeringspremie, provisie, bemiddelings- en/of abonnementskosten van uw tussenpersoon.
 3. Indien wij u niet een lager tarief kunnen bieden, dan reduceren wij onze vergoeding net zover tot wij u toch een lager tarief kunnen bieden.
 4. Mocht ook dit niet tot een lager tarief leiden, dan is de verzekering met de laagste premie GRATIS. Mocht ook dit niet tot een lager tarief leiden, dan is de opvolgende verzekering met de laagste premie GRATIS, etc.
Top