Erkend Financieel Adviseur AFM

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Gebruiker en wederpartij
1.1 Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Gratis Verzekerd, gevestigd te Den Haag, hierna te noemen: “Gratis Verzekerd”, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van Gratis Verzekerd en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor Gratis Verzekerd werkzaam zijn.
1.2 De wederpartij van Gratis Verzekerd is degene aan wie Gratis Verzekerd enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als “Opdrachtgever”.
1.3 Alle opdrachten komen uitsluitend tot stand met Gratis Verzekerd en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Gratis Verzekerd gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door Gratis Verzekerd gesloten overeenkomsten waarbij Gratis Verzekerd zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht.
2.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Gratis Verzekerd slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Gratis Verzekerd en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

3. Offertes, aanbiedingen en advies
3.1 De door Gratis Verzekerd gepresenteerde maar door financiële instellingen gedane offertes en aanbiedingen zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende aanbieder.
3.2 Aan door Gratis Verzekerd ten behoeve van Opdrachtgever gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product, en de doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een financiële instelling een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan Gratis Verzekerd een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.
3.3 Door Gratis Verzekerd aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving.

4. Communicatie
4.1 Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan Gratis Verzekerd heeft bekend gemaakt, mag Gratis Verzekerd erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.
4.2 In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan Gratis Verzekerd heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht Gratis Verzekerd heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

5.Inschakeling derden
5.1 Het is Gratis Verzekerd toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van deskundige derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever.
5.2 Voor zover Gratis Verzekerd bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik zal maken van van derden afkomstige adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten, taxateurs, etc., zal zij bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Gratis Verzekerd is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze derden.

6. Honorarium en betaling
6.1 Het voor haar dienstverlening aan Gratis Verzekerd toekomende honorarium kan begrepen zijn in de aan Opdrachtgever door de financiële instelling in rekening te brengen bedragen (zoals provisie) of er kan een uurtarief of vast honorarium (zoals jaarlijks terugkerende abonnementskosten) worden overeengekomen.
6.2 Op jaarlijkse abonnementskosten wordt geen restitutie verleend.
6.3 De vergoeding voor het afsluiten van de verzekering is eenmalig en vrijgesteld van BTW.
6.4 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend.
6.5 Facturen van Gratis Verzekerd dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Gratis Verzekerd voorgeschreven wijze.
6.6 Opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem door of namens de financiële instelling in rekening gebrachte premies en/of rente tot gevolg kan hebben dat de door hem afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico alsmede kunnen leiden tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop een afgesloten hypotheek betrekking heeft. Gratis Verzekerd is niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade zijdens Opdrachtgever of derden.
6.7 De incasso van de premie verloopt via de maatschappij tenzij wij met u overeenkomen dat wij de incasso verzorgen. Als wij namens de maatschappij incasseren brengen wij extra kosten in rekening als u niet tijdig betaalt.
6.8 De incasso van de premie verloopt via automatische incasso. Voor handmatige overboekingen worden kosten in rekening gebracht.
6.9 Indien Opdrachtgever de door Gratis Verzekerd aan hem verzonden facturen niet tijdig voldoet, raakt hij over het onbetaald gebleven bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien Opdrachtgever ook na ingebrekestelling het openstaande bedrag niet voldoet, raakt hij tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de openstaande factuur met een minimum van € 75,-.
6.10 Gratis Verzekerd behoudt zich het recht voor de tarieven van haar dienstverlening jaarlijks aan te passen conform het prijsindexcijfer van het CBS voor de zakelijke dienstverlening of de procentuele stijging van de premie.

7. Verplichtingen Opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Gratis Verzekerd die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht.
7.2 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van Gratis Verzekerd zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Gratis Verzekerd bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
7.3 Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Gratis Verzekerd verschafte informatie.

8. Aansprakelijkheid
8.1 De aansprakelijkheid van Gratis Verzekerd alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Gratis Verzekerd bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Gratis Verzekerd wordt uitgekeerd, inclusief het door Gratis Verzekerd te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
8.2 In het geval de in lid 1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Gratis Verzekerd in een specifiek geval geen dekking verleend, is de aansprakelijkheid, van Gratis Verzekerd alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Gratis Verzekerd bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium of de door Gratis Verzekerd ontvangen provisie. Voorts is de aansprakelijkheid van Gratis Verzekerd beperkt tot de directe schade van Opdrachtgever, zodat indirecte schade waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst e.d. niet voor vergoeding in aanmerking komt.
8.3 Gratis Verzekerd is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Gratis Verzekerd gebruikte software of computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Gratis Verzekerd kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software- of computerprogrammatuur.
8.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Gratis Verzekerd voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar (feitelijk) leidinggevenden.

9. Overmacht
9.1 Gratis Verzekerd is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Gratis Verzekerd redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Gratis Verzekerd ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de overeenkomst van opdracht bestaande omstandigheden.

10. Klachtenprocedure
Gratis Verzekerd kent een klachtenprocedure welke terug te vinden is op gratisverzekerd.nl/klachtenprocedure/.

11. Diversen
11.1 Op alle aanbiedingen en offertes van Gratis Verzekerd alsmede de door haar gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
11.2 In het geval de inhoud van schriftelijk tussen Gratis Verzekerd en Opdrachtgever gemaakte afspraken afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.
11.3 Klachten met betrekking tot door Gratis Verzekerd verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van Gratis Verzekerd, te worden ingediend bij Gratis Verzekerd. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.
11.4 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever jegens Gratis Verzekerd in verband met door Gratis Verzekerd verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval twee jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Versie 20190411

Top