Een ongeluk zit in een klein hoekje. Stoot u bij de buurman een glas rode wijn over het witte tapijt? En stelt hij u aansprakelijk voor die schade? Dan kunt u een beroep doen op uw aansprakelijkheidsverzekering. Want met een goede aansprakelijkheidsverzekering bent u prima verzekerd voor schade die u per ongeluk bij anderen aanricht. Ook in het buitenland.

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, ook wel AVP genoemd, verzekert u zich voor schade waarvoor u aansprakelijk bent. Niet alleen voor schade aan spullen van anderen, maar ook voor letsel die u veroorzaakt bij personen. U kunt ook aansprakelijk zijn voor schade die u niet zélf heeft veroorzaakt.

Bijvoorbeeld als uw zoontje zijn fiets op straat tegen een geparkeerde auto laat vallen.

Gevolgschade

Uitgangspunt voor de verzekering om uit te keren is dat u aansprakelijk bent voor de te verhalen schade aan personen of zaken. Als dat het geval is, zijn ook de gevolgschades (de daaruit voortvloeiende schade) gedekt.

Niet verplicht, toch doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens ons echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De premie die u betaalt voor een AVP met gezinsdekking is relatief laag en zeker geen reden om zo’n verzekering niet af te sluiten. Daarnaast bent u als u géén AVP heeft en wel verantwoordelijk/aansprakelijk bent voor schade aan een ander, veel duurder uit. U zou zelfs failliet kunnen raken, en bovendien is ook het slachtoffer er de dupe van als u geen AVP heeft, of voor een te laag verzekerd bedrag heeft gekozen.

Voor alle gezinssituaties

Bent u single of woont u samen? Heeft u kinderen of juist niet? Of huisdieren? Voor ons maakt dat niet uit. Er is een AVP is voor elke gezinssituatie. De premie verschilt wel per soort gezin.

Aandachtspunten

De ene AVP is de andere niet. Daarom moet u goed kijken naar wat bij u past. Denk daarbij aan:

•  De hoogte van het eigen risico. Wij raden aan om een eigen risico van € 0,- aan te houden.
•  Niet alle aansprakelijkheidsverzekeringen zijn hetzelfde. Kijk dus goed naar wat er wel en niet meeverzekerd is.
•  Een verzekerd bedrag van € 2,5 miljoen is tegenwoordig zeker aan te raden. De kosten kunnen namelijk hoog oplopen.
•  Doet u aan sport waarbij anderen gevaar lopen? Dan is een sport- en spelclausule wellicht belangrijk binnen uw AVP.

Spullen visite ook verzekerd

Natuurlijk nemen uw gasten ook spullen mee naar uw huis. Veroorzaakt u schade aan deze spullen? Ook dat is vaak met een AVP gedekt.

Iedere verzekeraar maakt voor de verzekering die hij aanbiedt een verzekeringskaart.

Met de verzekeringskaart kunt u in een oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie zien. De verzekeringskaart helpt u daarmee de verzekering van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken.

De verzekeringskaart fungeert als eenvoudige en begrijpelijke visuele vertaling van de polisvoorwaarden en je kunt zo gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis.

Hoe werkt de verzekeringskaart? Bekijk daarvoor dit filmpje:

Het afsluiten van uw aansprakelijkheidsverzekering in ons Voordeelpakket biedt u twee voordelen:

  1. U heeft de keuze uit de meest gunstige aansprakelijkheidsverzekeraar omdat u in het Voordeelpakket al uw verzekeringen bij verschillende verzekeraars kan afsluiten!
  2. Uw aansprakelijkheidsverzekering telt mee voor uw pakketkorting. Hoe meer verzekeringen in uw pakket, hoe hoger de korting op al uw verzekeringspremies.
21 %
33 %
45 %
57 %
6 of meer10 %

De aansprakelijkheids­verzekering vergoedt de schade aan (spullen van) anderen waarvoor u aansprakelijk bent. U bent in de meeste gevallen verzekerd voor:

Schade aan andermans spullen.
Schade aan personen.
Schade door uw huisdier of kinderen.
Schade aan spullen die u geleend hebt (vaak gemaximeerd).
Schade aan spullen visite (vaak gemaximeerd).
Schade door vriendendiensten (vaak gemaximeerd).
Schade door uw woning, bijvoorbeeld als uw bloembak op de auto van de buren valt.
Verzekerden in gezinsverband zijn:

•  de verzekeringsnemer;
•  uw echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner;
•  de met hem/haar in gezinsverband samenwonende personen;
•  hun minderjarige kinderen;
•  hun meerderjarige, ongehuwde kinderen die bij hen inwonen of voor studie uitwonend zijn;
•  hun (groot-, schoon)ouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten die bij hen inwonen;
•  hun logés;
•  hun huispersoneel (voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden voor de verzekerde).

Onder de alleenstaandendekking vallen – naast de verzekeringsnemer – alleen logés en huispersoneel.

Echtscheiding

Ouders zijn aansprakelijk voor alle acties van hun kinderen tot 14 jaar. Na een onverhoopte scheiding moeten beide ouders deze aansprakelijkheid verzekeren op een eigen AVP.

Kinderen van 14 jaar en ouder kunnen zelf aansprakelijk worden gesteld en moeten dan ook zelf worden verzekerd. Hiervoor is dekking op de polis van één van de gescheiden ouders (meestal degene op wiens adres de kinderen staan ingeschreven) voldoende.

Huisdieren

Schade aan anderen veroorzaakt door bijvoorbeeld uw kat of hond is eveneens gedekt op de AVP. In de regel is hierbij hetzelfde eigen risico van toepassing als bij overige schades.

Geboorte melden

Meld het ons ALTIJD als er een kind geboren is. Bij de meeste verzekeraars zijn kinderen automatisch meeverzekerd op een gezinspolis.

Oppassen en logeren

Schade aan derden veroorzaakt door logés valt onder de dekking van de AVP. Voor schade die logés aan uw eigen spullen toebrengen, geldt géén wettelijke aansprakelijkheid. De redenering hierbij is dat ouders – als ze bijvoorbeeld een schoolvriendje bij hen thuis laten spelen – het risico aanvaarden dat er tijdens het spelen iets sneuvelt. Dat had net zo goed hun eigen kind kunnen overkomen. Bij de meeste verzekeraars geldt er in dat geval dan ook geen dekking.

Als uw kind bij een ander thuis iets kapotmaakt, kunt u dit toch op uw AVP claimen als er sprake is van een oppasclausule. Voorwaarde is wel dat de schade is geleden door degene(n) bij wie wordt gelogeerd of opgepast en dat die zelf geen schuld had(den) aan de schade.

Of er daadwerkelijk een vergoeding volgt, hangt af van de situatie. De verzekeraar zal eerst beoordelen of de schade mede het gevolg is van een omstandigheid die de oppasser kan worden toegerekend. Een voorbeeld: de oppas geeft piepjonge kinderen bij haar thuis een schaar en gaat zelf naar de keuken. Bij terugkomst is er in haar tafelkleed geknipt. Een verzekeraar zal dan niet geneigd zijn uit te keren.

Vriendendienst

Waarschijnlijk betreft het hier een onbetaalde klus, in verzekeringstermen heet dit ‘vriendendienst’. Wettelijk gezien bent u niet snel aansprakelijk voor schade veroorzaakt tijdens een vriendendienst. U klust op het risico van de benadeelde. Dit zou kunnen betekenen dat een verzekeraar niets vergoedt. In het verleden gebeurde dat meestal ook niet.

Bij schade die is veroorzaakt tijdens het verrichten van een vriendendienst bestaat er toch vaak een verschil tussen recht en rechtvaardigheid. Er zijn situaties te bedenken waarin u per ongeluk iets stukmaakt en u zich moreel geroepen voelt een door u veroorzaakte schade te vergoeden. Ook al bent u juridisch niet aansprakelijk. Alle verzekeraars hebben hier inmiddels in voorzien door het opnemen van een vriendendienstclausule in de voorwaarden.

Maatstaf voor de verzekeraar is of u wel aansprakelijk zou zijn geweest als u de schade niet in het kader van een vriendendienst zou hebben toegebracht. De schade mag niet (mede) de schuld van uw buren of vrienden zijn. Daarnaast stellen veel verzekeraars een maximum aan de uitkering.

Sport en spel

Een toeschouwer bij een honkbalwedstrijd krijgt een bal in zijn gezicht en breekt zowel een jukbeen als zijn bril. Volgens de wet is hierbij geen aansprakelijkheid in het spel. Daarvoor moet immers iets onrechtmatigs zijn gebeurd en je kunt een honkbalspeler moeilijk aanrekenen dat hij een bal met grote snelheid wegslaat. Geluk bij een ongeluk: de AVP van de honkballer bevat een sport- en spelclausule.

Dankzij de sport- en spelclausule wordt de schade (soms gedeeltelijk) vergoed als:

•  de sportende veroorzaker niet aansprakelijk is;
•  de benadeelde geen mede-sporter/-speler is;
•  de schade niet de schuld is van de benadeelde zelf.

LET OP:

De meeste verzekeraars hebben op dit moment géén sport- en spelclausule in hun AVP opgenomen.

Geleende spullen

Als een boormachine kapot gaat die u heeft geleend van de buurman, wil u die natuurlijk graag schadeloos stellen. Echter, schade aan spullen die u ‘onder u heeft’, is volgens de oorspronkelijke voorwaarden van de AVP uitgesloten.

Inmiddels hebben alle verzekeraars echter een zogeheten opzichtclausule, waardoor bijvoorbeeld de boormachine van de buurman toch gedekt is. Aan de vergoeding zit wel een maximum.

Als de boormachine uit het voorbeeld er door een eigen gebrek mee ophoudt, is dit doorgaans niet gedekt. Schade die ontstaat aan spullen die je hebt via huur, huurkoop, lease, erfpacht, pand- of vruchtgebruik en abonnementen (zoals de bibliotheek) is ook uitgesloten.

Spullen die je beroepsmatig of onrechtmatig (diefstal) hebt, vallen buiten de dekking. Dat geldt ook voor motorrijtuigen, caravans, vouwwagens, motor- of zeilvaartuigen en luchtvaartuigen.

Geld

Geld, betaalpassen en creditcards zijn in principe uitgesloten.

Wat is opzicht?

Schade die ontstaat aan zaken die u in bezit heef, maar waarvan u niet de eigenaar bent, heet opzicht. Bijvoorbeeld een boormachine die u van uw buurman heeft geleend en kapot valt wanneer u er mee werkt. In principe wordt deze schade niet vergoed door verzekeraars. In de praktijk wordt opzichtschade bij veel verzekeraars wel vergoed, onder voorwaarden en tot een bepaald maximum.

Ik heb schade veroorzaakt met een geleende auto, wordt dit vergoed door mijn aansprakelijkheidsverzekering?

Nee, schades die zijn veroorzaakt met geleende auto’s, motors of bromfietsen worden niet vergoed door de aansprakelijkheidsverzekering. Deze schades worden geclaimd bij de verzekeraar van het voertuig.

Kan ik mijn thuiswonende partner of kinderen aansprakelijk stellen voor schade?

Nee, schade van samenwonende gezinsleden ten opzichte van elkaar is niet verzekerd. Behalve letselschade, zulke schades zijn wel onderling verzekerd.

Wie zijn er meeverzekerd?

Met gezinsdekking: alle inwonende gezinsleden, ook inwonende ouders, logés, au-pairs en inwonend personeel. Uitwonende, studerende kinderen zijn ook meeverzekerd, zolang ze niet getrouwd zijn. En huisdieren, mits niet beroepsmatig gehouden.

Als ik iemand schade berokken met mijn e-bike, is dat dan gedekt op de AVP?

De steeds populairdere e-bikes vallen volgens de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM) onder de categorie motorrijtuig. Aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door motorrijtuigen is in principe niet gedekt onder de aansprakelijkheidsverzekering; hiervoor heeft u immers de verplichte WAM-verzekering. Maar sinds 2006 geldt voor fietsen met elektrische trapondersteuning geen verzekeringsplicht meer. Sindsdien hebben bijna alle aansprakelijkheidsverzekeringen in hun voorwaarden opgenomen dat de e-bike is meeverzekerd.

Tijdens het verhuizen van een vriend heb ik per ongeluk een ruitje vernield. Is dit gedekt?

Waarschijnlijk betreft het hier een onbetaalde klus, in verzekeringstermen vriendendienst geheten. Wettelijk gezien bent u niet snel aansprakelijk voor schade veroorzaakt tijdens een vriendendienst. U klust op het risico van de benadeelde. Alle verzekeraars hebben hier inmiddels in voorzien door het opnemen van een vriendendienstclausule in de voorwaarden. Doorgaans is er wel een maximum aan de uitkering.