De Construction-All-Risk-verzekering biedt dekking voor aannemers en bouwbedrijven in de burgerlijke- en utilteitsbouw.

Als er gedurende de bouw schade ontstaat door een fout of door een ongeval, of als er iets wordt gestolen, kapot gemaakt of er ontstaat schade door een stevige storm of brand dan kan de schade worden verhaald op deze verzekering.

Wie zijn er verzekerd?

Uzelf natuurlijk als verzekeringnemer; de opdrachtgevers; de gebruiker of de eigenaar; onderaannemers en natuurlijk de hoofdaannemer en mensen die voor hen werken;

maar ook bijvoorbeeld de constructeurs, architect en de eigen adviseurs.

Rubrieken

De polis kent een aantal rubrieken:

1.  Het werk zelf;
2.  Hulpmaterieel;
3.  Bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
4.  Transport en aansprakelijkheid.

Er kan een keuze worden gemaakt om bepaalde rubrieken uit te sluiten of te beperken, afhankelijk van de wensen van de aanvrager of de acceptatiemogelijkheden van verzekeraars.

Nagenoeg alle risico’s, met uitzondering van catastrofe-achtige gebeurtenissen als oorlog en atoomkernreacties, zijn gedekt. Ook aansprakelijkheid voor schade door het werk kan primair gedekt zijn, inclusief eventuele onderaannemers.

Bijzonderheden

De verzekering geeft een totaaldekking, waarbij alle bij de bouw betrokken partijen onder één polis verzekerd zijn (opdrachtgever, aannemers, onderaannemers, architecten, installateurs, leveranciers enzovoort).

Per rubriek geldt een verzekerd bedrag, waarbij het bedrag voor het werk zelf wordt vastgesteld op basis van de aanneemsom, doorgaans met nacalculatie.

Uitgesloten zijn de risico’s van het opnieuw verrichten van verkeerd uitgevoerde werkzaamheden (eventueel daardoor ontstane verdere schade is wel gedekt), vertragingsschade en boetes (bijvoorbeeld voor te late oplevering).

De verzekering eindigt in beginsel bij oplevering. Het is mogelijk om een onderhoudstermijn mee te verzekeren. In dat geval is er ook dekking voor schade die pas tijdens de onderhoudstermijn blijkt (dus na de bouwtermijn, maar tijdens de duur van de verzekering is veroorzaakt of ontstaan) en voor schade die voortvloeit uit werkzaamheden in het kader van de onderhoudsverplichting.