Een ongevallenverzekering is een verzekering die (meestal) eenmalig een bedrag uitkeert bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.

In het laatste geval hangt de hoogte van de uitkering af van de mate van invaliditeit. Vaak kunt u ook de kosten van opname in een ziekenhuis of tandartskosten door een ongeval meeverzekeren tot een maximumbedrag.

In de verzekeringspolis staan de uit te keren bedragen bij overlijden en bij blijvende invaliditeit. Verder staat in de polis wie de uitkering ontvangt. Dat is de verzekerde bij invaliditeit en zijn of haar familie bij overlijden.

Een ongevallenverzekering kent een werelddekking.

De polis is dus altijd en overal geldig.

Wel of geen ongeval

Verzekeraars hanteren vaak de volgende definitie voor een ongeval: ‘een plotseling, onverwacht, van buiten inwerkend geweld op het lichaam van de verzekerde, waaruit rechtstreeks een medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan, of zijn of haar dood’. Er is dus geen sprake van een ongeval bij ziekte, opzet van de verzekerde of als er alleen materiële schade is. Ook ongelukken door drank- of drugsmisbruik, doordat de verzekerde een misdrijf pleegde of door beoefening van een risicovolle sport of activiteit zijn volgens verzekeringsmaatschappijen geen ongeval.

Om twijfel te voorkomen staan in goede verzekeringsvoorwaarden ook de situaties die de verzekeraar als ongeval beschouwt. Het gaat dan bijvoorbeeld om verdrinking, verstikking, bevriezing, vergiftiging of bloedvergiftiging door een ongeval.

Lage premie

De uitkeringshoogte en vaak ook de risico’s die bij je beroep horen hebben veel invloed op het premiebedrag. De premie bedraagt meestal slechts enkele tientallen euro’s per jaar. Er kunnen behoorlijk premieverschillen zijn tussen verzekeraars.

Aan- of afrader?

Er is een aantal duidelijke redenen om geen ongevallenverzekering af te sluiten. De uitkering valt in het niet bij het echte inkomensverlies bij invaliditeit of overlijden. De uitkering kan worden afgewezen op grond van een uitsluiting.

Toch kan een ongevallenverzekering zeker gezien de relatief lage premie de moeite waard zijn. Door werk of privéomstandigheden kunt u extra risico’s lopen die de ongevallenverzekering dekt en die niet of beperkt gedekt worden door andere verzekeringen. Verder compenseert u met de uitkering dan wel niet alle schade, maar het bedrag kan toch zeer welkom zijn in moeilijke tijden.

Moet u veel in het buitenland zijn, dan is een ongevallenverzekering aan te bevelen vanwege de werelddekking.

Van belang bij afsluiten ongevallenverzekering

•  Kijk goed in de polisvoorwaarden wat de verzekeraar onder een ongeval verstaat en welke ongevallen de ongevallenverzekering wel of niet dekt. Zet dit af tegen de bijbehorende uitkering.
•  Ga na of uw werkgever al een ongevallenverzekering voor u (en uw gezin) heeft afgesloten. Dan hoeft u de verzekering namelijk zelf niet meer af te sluiten.
•  Houd er rekening mee dat de verzekeraar u voor de ongevallenverzekering kan vragen om een gezondheidsverklaring.
•  Bij een particuliere ongevallenverzekering met recht op een eenmalige uitkering is er over de uitkering geen inkomstenbelasting verschuldigd, zolang de verzekering geen verband heeft met een onderneming of dienstbetrekking.

Iedere verzekeraar maakt voor de verzekering die hij aanbiedt een verzekeringskaart.

Met de verzekeringskaart kunt u in een oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie zien. De verzekeringskaart helpt u daarmee de verzekering van verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken.

De verzekeringskaart fungeert als eenvoudige en begrijpelijke visuele vertaling van de polisvoorwaarden en je kunt zo gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis.

Hoe werkt de verzekeringskaart? Bekijk daarvoor dit filmpje:

Het afsluiten van uw ongevallenverzekering in ons Voordeelpakket biedt u twee voordelen:

  1. U heeft de keuze uit de meest gunstige ongevallenverzekeraar omdat u in het Voordeelpakket al uw verzekeringen bij verschillende verzekeraars kan afsluiten!
  2. Uw ongevallenverzekering telt mee voor uw pakketkorting. Hoe meer verzekeringen in uw pakket, hoe hoger de korting op al uw verzekeringspremies.
21 %
33 %
45 %
57 %
6 of meer10 %